ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van het Realisatiekwartier coöperatie U.A., gevestigd te Eindhoven.

 

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Aanbiedingen, opdrachten/overeenkomsten
Artikel 4. Modellen/demo’s/afbeeldingen
Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
Artikel 6. Levering
Artikel 7. Oplevering, onderzoek, reclames
Artikel 8. Risico-overgang
Artikel 9. Overmacht
Artikel 10. Opschorting en ontbinding
Artikel 11. Annulering
Artikel 12. Prijs en kosten
Artikel 13. Betaling
Artikel 14. Incassokosten
Artikel 15. Garantie
Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 17. Intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel 18. Emballage
Artikel 19. Export
Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 21. Retentie
Artikel 22. Leden
Artikel 23. Geheimhouding
Artikel 24. Geschillen en toepasselijk recht

 

Deel 2 Bijzondere bepalingen
Artikel 25 Inzake verhuur zakelijke markt
Artikel 26. Inzake installatie
Artikel 27. Inzake stroomtoevoerleidingen

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

“Het Realisatiekwartier”


“Wederpartij”

“Opdracht/Overeenkomst”
“Partijen”
“Voorwaarden”

: De natuurlijke- of rechtspersoon die lid is van Het Realisatiekwartier coöperatie U.A. met volledige rechtsbevoegdheid, als gebruiker van deze algemene voorwaarden, in zijn hoedanigheid van opdrachtnemer, verkoper en/of verhuurder;
: De Wederpartij van Het Realisatiekwartier, in zijn hoedanigheid van opdrachtgever, koper en/of huurder;
: De tussen Het Realisatiekwartier en Wederpartij gesloten Overeenkomst.
: Het Realisatiekwartier en de Wederpartij;
: Deze voorwaarden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden gelden voor iedere opdracht, aanbieding en Overeenkomst tussen Het Realisatiekwartier en Wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2 Deze voorwaarden gelden eveneens, indien Het Realisatiekwartier een gedeelte of het geheel van het werk waarvoor zij van opdrachtgever opdracht heeft gekregen, laat uitvoeren door derden.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
2.4 Indien Het Realisatiekwartier met Wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
2.5 Voor zover de bijzondere voorwaarden strijdig zijn met de algemene voorwaarden, prevaleren de bijzondere voorwaarden;
2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten/overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij dit door Het Realisatiekwartier uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven;
3.2 Het Realisatiekwartier is gerechtigd, indien na het uitbrengen van een ontwerp en/of prijsopgave en/of offerte uiteindelijk geen Overeenkomst tot stand komt, alle kosten die zij heeft moeten maken in het kader van voornoemde ontwerp en/of prijsopgave en/of offerte, in rekening te brengen aan de Wederpartij;
3.3 Opdrachten/overeenkomsten waarbij Het Realisatiekwartier partij is, gelden als gesloten: a) na ondertekening door beide Partijen van een daartoe opgestelde Overeenkomst; b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij van een door Het Realisatiekwartier gedaan aanbod; c) bij gebreke daarvan, door levering aan en afname van de zaken door Wederpartij;
3.4 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum;
3.5 Indien Het Realisatiekwartier tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van de Wederpartij of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van Wederpartij die op het werk aanwezig is en Wederpartij heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd, althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, dan mag Het Realisatiekwartier er van uitgaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van Wederpartij is geschied tegen de Het Realisatiekwartier gehanteerde prijzen en tarieven;
3.6 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien Partijen de Overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, zal het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed;
3.7 Indien Het Realisatiekwartier voor een wijziging in de Overeenkomst nieuwe tekeningen, plannen, berekeningen, e.d. moet maken, zal Het Realisatiekwartier de hieraan verbonden kosten bij Wederpartij extra in rekening brengen;
3.8 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een Overeenkomst sluit, verklaart hij, door ondertekening van het contract, daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
3.9 Het Realisatiekwartier behoudt het recht voor een Opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren;
3.10 Indien de aanvaarding door Wederpartij afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Het Realisatiekwartier daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Het Realisatiekwartier anders aangeeft;
3.11 De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, leges, belastingen tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
3.12 Indien Het Realisatiekwartier voor verzending van de gekochte zaken zorg draagt berengt Het Realisatiekwartier steeds de transporten en verpakkingskosten bij Wederpartij afzonderlijk in rekening.
3.13 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt Het Realisatiekwartier steeds rembourskosten in rekening bij Wederpartij;
3.14 Een samengestelde prijsopgave verplicht Het Realisatiekwartier niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.15 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen.

Artikel 4 Modellen / demo’s / afbeeldingen
4.1 Is aan Wederpartij een model, demo, afbeelding of iets dergelijks getoond, dan wordt dit slechts als voorbeeld getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;
4.2 De in de aanbieding opgenomen modellen, afbeeldingen, tarieven, getallen, maten, specificaties, gewichten en/of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
5.1 Het Realisatiekwartier zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de door Partijen gemaakte afspraken;
5.2 Het Realisatiekwartier stelt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst vast, voor zover tussen Partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
5.3 Het Realisatiekwartier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Het Realisatiekwartier is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Het Realisatiekwartier kenbaar behoorde te zijn;
5.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Het Realisatiekwartier het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;
5.5 Indien Wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is Wederpartij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;
5.6 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan Het Realisatiekwartier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Het Realisatiekwartier zal worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan Het Realisatiekwartier zijn verstrekt, heeft Het Realisatiekwartier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in rekening te brengen;
5.7 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Het Realisatiekwartier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
5.8 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor Wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Het Realisatiekwartier voortvloeiende schade en kosten door Wederpartij te worden vergoed;
5.9 Indien door Het Realisatiekwartier of door Het Realisatiekwartier ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Wederpartij of een door Wederpartij aangewezen locatie draagt Wederpartij zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;
5.10 Wederpartij zorgt ervoor dat Het Realisatiekwartier tijdig kan beschikken over: - Gegevens van de beursorganisatie waaronder tekeningen van de ligging van elektra en aansluitingen.
5.11 De Opdracht omvat het complete werk, zoals dit in de aanbieding is omschreven. Zij omvat zo nodig onderricht of instructie voor het bedienen van de installatie. Het Realisatiekwartier bepaalt omvang en tijdsduur van het onderricht en aanvaardt deswege geen aansprakelijkheid;
5.12 Wederpartij vrijwaart Het Realisatiekwartier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade aan Wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 6 Levering
6.1 Levering van zaken geschiedt op de plaats waar Het Realisatiekwartier het werk zal uitvoeren, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen;
6.2 Indien Het Realisatiekwartier zaken bezorgt, geschiedt dit steeds aan het bij Het Realisatiekwartier laatst bekende door Wederpartij opgegeven afleveradres;
6.3 Wederpartij dient de zaken direct na het gereedkomen af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken bij de Wederpartij worden aangeboden, doch niet door Wederpartij worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van Het Realisatiekwartier;
6.4 Indien Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Het Realisatiekwartier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij. Het Realisatiekwartier is eveneens gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen of te verhuren.
6.5 Indien Het Realisatiekwartier gegevens behoeft van Wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Wederpartij deze aan Het Realisatiekwartier ter beschikking heeft gesteld;
6.6 Het Realisatiekwartier is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan Wederpartij of uitvoering plaatsvinden, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 7 Oplevering, onderzoek, reclames
7.1 Reclames ter zake van tekortkomingen of gebreken aan het werk of goederen, dienen schriftelijk bij Het Realisatiekwartier te worden ingediend binnen acht dagen na de overdrachtscontrole c.q. levering. Indien niet tijdig wordt gereclameerd, is Het Realisatiekwartier na het verstrijken van bedoelde termijn niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen of gebreken van het werk of voor enige gevolgschade.
7.2 Indien de opdrachtgever wel tijdig en terecht reclameert, is Het Realisatiekwartier verplicht deze tekortkoming zo spoedig mogelijk te herstellen. Het Realisatiekwartier zal ter zake van eventuele gebreken van het werk of haar gevolgen nimmer tot enige schadevergoeding hoe ook genaamd jegens de opdrachtgever zijn gehouden.
7.3 Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken.

Artikel 8 Risico-overgang
8.1 Indien Wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van Het Realisatiekwartier, inclusief kosten van transport en opslag, op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar;
8.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die onderdeel van de overeenkomst zijn, gaat op Wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Wederpartij of van een door Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat Wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld;
8.3 Indien Het Realisatiekwartier voor transport van de zaken die onderdeel van de Overeenkomst zijn zorg draagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van Wederpartij. Wederpartij dient zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
9.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Het Realisatiekwartier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Het Realisatiekwartier niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen, computer- en stroomstoringen, virussen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, exportbelemmeringen, diefstal, brand en stagnatie in levering van onderdelen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;
9.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee dagen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
9.4 Voor zoveel Het Realisatiekwartier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Het Realisatiekwartier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
10.1 Het Realisatiekwartier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: - Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; - Na het sluiten van de Overeenkomst Het Realisatiekwartierter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; - Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
10.2 Voorts is Het Realisatiekwartier bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
10.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Het Realisatiekwartier op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Het Realisatiekwartier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst;
10.4 Het Realisatiekwartier behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Annulering
11.1 Indien Wederpartij, nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen en voordat met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen, deze wenst te annuleren, wordt 20% van de orderprijs als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Het Realisatiekwartier op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst. Indien annulering geschiedt na aanvang van de productie, wordt 50% van de orderprijs als annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor oplevering zal de volledige contractprijs in rekening worden gebracht;
11.2 Indien Wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door Realisatiekwartier, speciaal voor Wederpartij, ingekochte en/of geproduceerde zaken, al dan niet be- of verwerkt is Wederpartij daarnaast gehouden deze zaken af te nemen en de verkoopprijs aan Het Realisatiekwartier te voldoen;
11.3 Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt Wederpartij van Het Realisatiekwartier uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Wederpartij kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien Wederpartij reeds de zaak aan Het Realisatiekwartier heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan Wederpartij zorg gedragen of vindt verrekening plaats;
11.4 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 12 Prijs en kosten
12.1 Het Realisatiekwartier mag de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk met 10% of meer overstijgt zodat in redelijkheid niet van Het Realisatiekwartier mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen prijs;
12.2 Het Realisatiekwartier mag prijsstijgingen na 3 maanden doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de Overeenkomst/levering prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal;
12.3 Het Realisatiekwartier zal Wederpartij het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Het Realisatiekwartier zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

Artikel 13 Betaling
13.1 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn. Indien Partijen geen wijze van betaling overeen zijn gekomen, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op;
13.2 Het Realisatiekwartier is gerechtigd 0-100% van de koopsom c.q. orderbedrag als voorschotbedrag bij de totstandkoming van de Overeenkomst in rekening te brengen. Na ontvangst van het voorschotbedrag zal Het Realisatiekwartier de verkochte c.q. verhuurde zaken leveren;
13.3 Indien Wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
13.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, ondercuratelestelling, dood, toelating van Wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Wederpartij, zijn de vorderingen van Het Realisatiekwartier op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar;
13.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente;
13.6 Indien de Wederpartij, uit welke hoofde ook, één of meer tegen vorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 14 Incassokosten
14.1 Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. In ieder geval is Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van €350,00;
14.2 Indien Het Realisatiekwartier hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Wederpartij.

Artikel 15 Garantie
15.1 De door Het Realisatiekwartier geleverde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door de fabrikant zijn gesteld;
15.2 Een garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen;
15.3 Deze garantie is steeds beperkt tot: - fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik/onderhoud of niet naleving van de gebruiksaanwijzing of onderhoudsvoorschriften door Wederpartij of een derde; - fabrieksgarantie; - leveringen aan Wederpartijen in de EU; - reparatie van de zaak.
15.4 Deze garantie vervalt: - bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen; - na bewerkingen, wijzigingen, veranderingen of reparatie door Wederpartij of een derde aan of van het geleverde; - indien het gekochte niet jaarlijks wordt onderhouden c.q. gekeurd;
15.5 Een beroep op een garantie kan alleen worden gedaan na overlegging van de aankoopnota c.q. reparatienota;
15.6 Zolang Wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door Partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring
16.1 Indien Het Realisatiekwartier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
16.2 Het Realisatiekwartier is nimmer aansprakelijk voor: - afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Wederpartij goedgekeurde zaken; - afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve montage of gebruik door de Wederpartij of een derde; - voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; - schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen of materialen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de Overeenkomst; - schade ten gevolge van onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door Wederpartij of derde van het geleverde of niet naleving van de gebruiksaanwijzing;
16.3 Indien Het Realisatiekwartier aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de opdrachtsom of dat gedeelte van de opdrachtsom waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
16.4 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen en instructies is Het Realisatiekwartier nimmer aansprakelijk. Adviezen/instructies worden steeds gegeven op grond van de bij Het Realisatiekwartier bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Het Realisatiekwartier steeds de bedoeling van Wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;
16.5 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Het Realisatiekwartier te worden ingediend;
16.6 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
16.7 Indien de Wederpartij aan Het Realisatiekwartier informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc., vrij zijn van virussen en defecten;
16.8 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
16.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Het Realisatiekwartier of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten
17.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Het Realisatiekwartier zich de rechten en bevoegdheden voor die Het Realisatiekwartier toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet;
17.2 Alle door Het Realisatiekwartier verkochte en/of verhuurder zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden, software, onderdelen en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij en mogen niet door hem zonder schriftelijke toestemming van Het Realisatiekwartier worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit;
17.3 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever;
17.4 De Wederpartij vrijwaart het Realisatiekwartier voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 18 Emballage
18.1 Indien Het Realisatiekwartier voor duurzame emballage zorg draagt dient Wederpartij binnen 10 dagen na levering de emballage leeg, gereinigd en onbeschadigd te retourneren. Alle kosten van herstel, vervanging en reiniging worden volledig bij Wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 19 Export
19.1 Wederpartij garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan Wederpartij voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud
20.1 Alle door Het Realisatiekwartier geleverde apparatuur, software en materialen, hetzij bewerkt, hetzij onbewerkt, hetzij gemonteerd, blijven eigendom van Het Realisatiekwartier totdat Wederpartij alle verplichtingen uit alle met Het Realisatiekwartier gesloten overeenkomsten is nagekomen;
20.2 Op de geleverde zaken rust een stilpandrecht, welk pandrecht komt te vervallen nadat Wederpartij alle verplichtingen uit alle overeenkomsten met Het Realisatiekwartier heeft voldaan;
20.3 Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Het Realisatiekwartier;
20.4 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
20.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Het Realisatiekwartier zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;
20.6 Voor het geval dat Het Realisatiekwartier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan het Realisatiekwartier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Het Realisatiekwartier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen, op straffe van een boete van 20% van de nieuwwaarde van de zaken per dag.

Artikel 21 Retentie
21.1 Het Realisatiekwartier is gerechtigd zaken terug te houden voor rekening en risico van de Wederpartij en/of eigenaar tot alle opeisbare vorderingen van Het Realisatiekwartier zijn voldaan;
21.2 De Wederpartij kan zich nimmer tegenover Het Realisatiekwartier beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling.

Artikel 22 Leden
22.1 Wederpartij is niet bevoegd, zonder schriftelijke instemming van Het Realisatiekwartier een arbeidsverhouding of overeenkomst met een lid van Het Realisatiekwartier aan te gaan, tijdens en binnen 1 jaar na de uitvoering van de Overeenkomst;
22.2 Het Realisatiekwartier is nimmer aansprakelijk uit hoofde van de door het lid zelf aangegane of ontstane verbintenissen met Wederpartij of derden zonder Het Realisatiekwartier daarin te kennen.

Artikel 23 Geheimhouding
23.1 Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
23.2 Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze informatie afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
23.3 Indien Het Realisatiekwartier op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Het Realisatiekwartier zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Het Realisatiekwartier gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 24 Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen naar aanleiding van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Het Realisatiekwartier. Niettemin heeft Het Realisatiekwartier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad voor Arbitrage. Op elke Overeenkomst tussen Het Realisatiekwartier en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

HOOFDSTUK 2: BIJZONDERE BEPALINGEN

 

Artikel 25 Inzake verhuur zakelijke markt
Lid I Algemeen
I.1 Verhuurder verbindt zich aan huurder nader gespecificeerde zaken in huurgebruik af te staan gelijk huurder zich verbindt deze zaken van verhuurder in huurgebruik aan te nemen;
I.2 Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze Overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. Onder teruglevering wordt in deze bijzondere bepalingen verstaan het in oorspronkelijke staat beschikbaar stellen van het gehuurde door de huurder.

Lid II De Huurperiode
II.1 De huur wordt aangegaan voor een door Partijen vastgestelde periode, welke aanvangt op de overeengekomen dag van aflevering en eindigt op de overeengekomen dag van teruglevering. Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd;
II.2 Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op het overeengekomen tijdstip door huurder in huurgebruik wordt aangenomen, is huurder niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde in huurgebruik aanneemt, is verhuurder gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft;
II.3 Annulering van een huurovereenkomst dient schriftelijk te geschieden.

Lid III Beschikbaarstelling
III.1 De huurder dient het gehuurde op de afgesproken afleverplaats af te halen;
III.2 Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel ter zake bestaande Nederlandse wettelijke voorschriften;
III.3 Huurder heeft het recht het gehuurde voor ingebruikname te (doen) keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn geleverd;
III.4 Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het terrein of aan goederen die zich daarop of daarin bevinden.

Lid IV Risico
IV.1 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. Huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde;
IV.2 Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruik wordt gemaakt, is huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend;
IV.3 Huurder vrijwaart verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met het gehuurde.

Lid V Gebruik
V.1 Gedurende de huurperiode is huurder gehouden het gehuurde naar aard en bestemming als een goed huurder te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging;
V.2 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens verhuurder uitgevoerd. Huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt;
V.3 Gedurende de huurperiode is verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen;
V.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde aan enige derde in gebruik te geven, te verkopen of onder te verhuren, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Lid VI Teruglevering
VI.1 Na afloop van de huurperiode is huurder verplicht het gehuurde in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren;
VI.2 Indien huurder zich niet houdt aan de teruglever verplichting, zal huurder aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van verhuurder daaronder begrepen. Huurder is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan verhuurder te overhandigen;
VI.3 Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum teruglevert, heeft verhuurder het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de Overeenkomst te ontbinden en het gehuurde onverwijld weer tot zich te (doen) nemen, onverminderd het recht van verhuurder de hierdoor ontstane schade bij huurder in rekening te brengen. Indien deze situatie zich voordoet, zal verhuurder het gehuurde terstond controleren op eventuele beschadigingen en gebreken. Verhuurder zal huurder per omgaande haar bevindingen betreffende de toestand van het gehuurde kenbaar maken en hem in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren.

Lid VII Aansprakelijkheid
VII.1 Verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze voorwaarden is bepaald;
VII.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door huurder of derden geleden schade ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van de gehuurde zaken;
VII.3 Iedere aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van verhuurder met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert. Aansprakelijkheid die verder strekt dan het hiervoor bedoelde bedrag of aansprakelijkheid die niet wordt gedekt door een verzekering wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
VII.4 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij verhuurder te worden ingediend;
VII.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder of zijn ondergeschikten.

Lid VIII Reclames
VIII.1 Eventuele reclames worden door verhuurder slechts in behandeling genomen indien zij verhuurder rechtstreeks binnen 1 dag na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten;
VIII.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum;
VIII.3 Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt huurder geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd;
VIII.4 Indien de reclame door verhuurder gegrond wordt bevonden, zal verhuurder terstond adequate maatregelen treffen;
VIII.5 Reclames van huurder schorten de betalingsverplichting van huurder niet op.

Lid IX Ontbinding
Bij ontbinding van de huurovereenkomst is de huurder gehouden het gehuurde terstond terug te leveren.

Artikel 26 Inzake installatie
26.1 De installatiewerkzaamheden worden te allen tijde geoffreerd en in de Overeenkomst opgenomen, op basis van voorcalculatie, tenzij Het Realisatiekwartierschriftelijk anders meldt;
26.2 Onder installatiewerkzaamheden wordt verstaan, alle activiteiten die door leden van Het Realisatiekwartier moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de Wederpartij om ervoor zorg te dragen dat de bestelde apparatuur op deugdelijke en goede wijze conform de Overeenkomst wordt geïnstalleerd, hieronder valt onder andere montage, testen, inregelen, tekenwerk, projectleiding;
26.3 Mocht blijken dat na het sluiten van de Overeenkomst er toch nog aanvullende voorzieningen nodig zijn om tot een deugdelijke installatie te komen, dan zal de Wederpartij zijn medewerking verlenen om deze aanvullende voorzieningen te realiseren. Het aanbrengen van deze voorzieningen door Het Realisatiekwartier leidt tot meerwerk voor de Wederpartij;
26.4 De Wederpartij draagt zorg dat de leden van Het Realisatiekwartier hun werkzaamheden uit kunnen voeren conform de geldende wettelijke regelingen.

Artikel 27 Inzake stroomtoevoerleidingen

Lid I Begripsbepalingen

“Stroomtoevoerleiding”

“Installatie”

de door Het Realisatiekwartieraangelegde aansluiting op het elektriciteitsnet van het expositiegebouw, eindigende op de aansluitklemmen van de verdeelkast van de desbetreffende Stand.
de elektrische leidingen, verlichtingsarmaturen, stopcontacten en andere verbruikende apparatuur. Hieronder is mede begrepen de hoofdschakelaar, groepenkast en eventuele kWu meter.

Lid II Voorwaarden
II.1 Iedere stand dient, indien elektriciteit is gewenst, voorzien te zijn van een Stroomtoevoerleiding.
II.2 Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte verbruikswaarden op basis waarvan door Het Realisatiekwartier de Stroomtoevoerleiding wordt aangelegd.
II.3 Indien de Installatie binnen de stand door derden wordt verzorgd, staan zowel Wederpartij als exposant ervoor in dat deze Installatie voldoet aan redelijke eisen en vrijwaren Het Realisatiekwartier voor alle aanspraken die ter zake van deze Installatie door derden geldend gemaakt zouden kunnen worden.
II.4 Het is Wederpartij noch exposant toegestaan de Stroomtoevoerleiding aan derden (mede) ter beschikking te stellen dan wel, energie aan derden (door) te leveren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Realisatiekwartier.

Lid III Bijzonderheden
III.1 Het Realisatiekwartier spant zich in om er voor te zorgen dat de stroomtoevoer tijdig voor aanvang van de expositie beschikbaar is, maar kan zulks in geen geval garanderen en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
III.2 Het Realisatiekwartier garandeert niet dat de stroomtoevoer continu aanwezig is. Het Realisatiekwartier garandeert niet dat er een deugdelijke noodvoorziening is. Voor de gevolgen van stroomuitval, tenzij deze het gevolg is van grove schuld of opzet van Het Realisatiekwartier of door haar ingehuurde derden, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
III.3 Voor de schadelijke gevolgen van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik is Het Realisatiekwartier niet aansprakelijk en wordt door de Wederpartij en exposant van alle gevolgen hiervan gevrijwaard.